• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Změna denní doby lovu, zřejmě už je na obzoru...

  • Hobby G 2
06. 01. 2018

Ministerstvo zemědělství vypořádalo připomínky k návrhu novely vyhlášky 197/2004 (prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství) a pokud bude novela vyhlášky schválena (zatím ještě schválena není!), je to myslím velký krok vpřed a hlavně vítězství zdravého rozumu, který mi vrátil víru v to, že naše státní správa na tom není až tak špatně.

Návrh je upraven takto:
Zavedení dvou dob lovu podle návrhu ČRS v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

Některé zasadní připomínky v řízení:

Připomínka Ministerstva vnitra

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

K čl. I bodu 1 – k § 12 odst. 2:
1.    Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele, že současná právní úprava je příliš složitá
a zvyšuje riziko omylu ze strany rybářů. Denní doba lovu je stanovena určitě
a přehledně pro každý kalendářní měsíc, průměrnému adresátovi právní úpravy tedy nemůže činit žádné výkladové potíže i s ohledem na to, že rybář musí znát
a dodržovat i mnohem složitější pravidla, například nejmenší lovné míry jednotlivých druhů ryb (§ 11 novelizované vyhlášky). Předkladatel dále nespecifikuje, proč je tato změna provedena pouze v mimopstruhových revírech a nikoliv již v pstruhových revírech, když by i zde mohla být argumentace předkladatele uplatněna.

2.    Upozorňujeme, že původní doba lovu byla stanovena s ohledem na reprodukci ryb, jejich potravní návyky apod. v jednotlivých kalendářních měsících tak, aby byla zajištěna „klidová doba“ pro rybí populaci. Sám předkladatel v bodu 1.6. obecné části odůvodnění uvádí, že je otázkou, jaký dopad bude mít prodloužení denní doby lovu na denní biorytmus ryb. Dále se však touto otázkou nezabývá. Požadujeme proto návrh doplnit o zhodnocení dopadů navrhovaného prodloužení doby lovu na rybí populaci v rybářských revírech a zhodnotit, z jakých důvodů jsou tyto dopady ospravedlnitelné v případě mimopstruhových revírů a nikoliv již v případě pstruhových revírů.
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.    

K čl. I bodu 2 – k § 12 odst. 3:
Navrhované ustanovení dává uživateli rybářského revíru možnost libovolně zkrátit denní dobu lovu v povolence k lovu. Jednotlivé rybářské revíry tak budou mít rozdílně určené doby lovu a rybář bude muset kontrolovat, jak má pravidla nastavená každý rybářský revír, ve kterém loví. Dojde tak k mnohem větší nepřehlednosti stanovené denní doby lovu
a zvýšení rizika páchání přestupků ze strany rybářů, což je v přímém rozporu s účelem navrhované vyhlášky. Povolenka k lovu je navíc vydávána rybářům individuálně, je tak umožněno stanovit odlišné denní doby lovu pro jednotlivé rybáře a rybáři s již dříve vydanou povolenkou, která neobsahuje toto zkrácení, budou mít denní dobu lovu omezenou pouze

Připomínka Ministerstva průmyslu a obchodu

Zásadní připomínka:

1.    Materiál byl zaslán do mezirezortního připomínkového řízení, a proto k němu musí být přiložena také náležitá obálka s nápisem "Pro mezirezortní připomínkové řízení". Požadujeme opravu obálky materiálu.

2.    Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou jednou dobou lovu ryb v § 12 odstavci 2. Požadujeme upravit dobu lovu na dvě období, a to zaprvé: od dubna do září od 4 do 24 hodin a za druhé: od října do března od 5 do 22 hodin.
    
Odůvodnění:

     Máme důvodné obavy, že navržená změna doby lovu od 4 do 24 hodin povede ke zvýšenému „rabování“ ryb včetně nedodržování pravidel lovu, co do druhů a velikosti ryb. Úprava vychází vstříc spíše potřebám pytlákům než řádným sportovním rybářům.  Jedna doba lovu od 4 do 24 hodin také přinese navýšení potřeby ostrahy (výkonu rybářské stráže), zvýší se riziko rušení nočního klidu a sníží se „klidová“ doba pro populace ryb v rybářských revírech, a to i s ohledem na reprodukci ryb a potravní návyky ryb. Pokud by byla navržená jediná doba zachována a spolu s tím nově navržený odstavec 3 v § 12, mělo by to za následek ještě větší chaos pro rybáře, než je v současné době.
3.    Navrhovatel neprovedl v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace žádné objektivní vyhodnocení dopadů, které by přinesla jediná dobu lovu od 4 do 24 hodin. Minimálně je třeba se zabývat navýšením ostrahy při výkonu rybářské stráže, rizikem rušení nočního klidu a dopady na populaci ryb v rybářských revírech. Žádáme podrobné doplnění.  
Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 3

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se