Vodní nádrž Ostrov nad Oslavou

Vodní nádrž Ostrov nad Oslavou se nachází na Bohdalovském potoku v lokalitě Templ, severozápadně od městyse Ostrov nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou) na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce cca 530 m n. m.

Přehrada v Ostrově nad Oslavou má rozlohu 16,5 ha a průměrnou hloubku 4,1 metru. Největší hloubka 8,5 m. Délka břehu pro rybolov 2,5 km. Na revíru je možné postavit bivak nebo menší stan sloužící jako přístřešek - bez úplaty.

Tato nádrž byla dříve v povědomí rybářů jako tzv. “soukromý revír“ s omezeným počtem míst k lovu a zaměřením především na lov trofejních kaprů. Po peripetiích s nutnými opravami se státní podnik Povodí Moravy rozhodl tuto nádrž zahrnout do režimu sportovního rybolovu. Vzhledem ke zmíněným nezbytným technickým zásahům byla nádrž dva roky po sobě zimována i letněna. Vlivem těchto opatření došlo k narušení struktury dna, což z hlediska produkce po prvotním napuštění nádrže nabízí obrovský potenciál zejména v podobě přirozeného výtěru a vysokých přírůstků všech druhů ryb. Po vypuštění nádrže docházelo postupně k zarůstání dna vegetací. Z důvodu usnadnění rybolovu proběhla na konci roku 2015 likvidace těchto téměř dvouletých porostů. I přes veškeré úsilí nebylo technicky možné odstranit porost ze dna beze zbytku, což může mít za následek zvýšené riziko vázek při rybolovu. Odměnou však budou nevšední zážitky a raritní úlovky skrývající se v části zatopených porostů. Po napuštění nádrže lze očekávat dynamický rozvoj přirozené produkce, která do budoucna nabízí úlovky velkých štik, okounů, ale i kaprů a línů. Zmíněný výčet rybích druhů není konečný, můžete zde očekávat i úlovek amura, candáta, úhoře aj. Počáteční zarybnění nádrže tvořilo 6 000 kg kapra o kusové hmotnosti 1,5-4 kg, tržní lín, amur, násada štiky, okouna a jako potravní složka bílá ryba. Přesnější údaje o množství vysazených ryb v roce 2016 najdete v aktualitách.

V zimním období po zámrzu vodní hladiny zde bude praktikován tzv. „lov na dírkách“.

Vzhledem k umístění nádrže v povodí vodního díla Mostiště je zde omezeno celkové množství vnadící směsi.

Příjezd k nádrži je možný po silnici 2 .třídy č. 388 ve směru Ostrov nad Oslavou – Kotlasy. Parkování je umožněno podél zpevněné příjezdové komunikace vedoucí k hrázi. Vjezd na hráz je zakázán.

Pověření k rybolovu (povolenka)

Pověření k rybolovu platí na všechny 3 nádrže a je vydáváno ve 4 variantách:
Třicetidocházkové               3 000 Kč
Sedmidocházkové              1 500 Kč
Třídocházkové                      1 000 Kč
Docházkové (jednodenní)     400 Kč

(1, 3, 7 nebo 30 libovolně zvolených docházek v daném kalendářním roce)

Žádost o Pověření k rybolovu zasílejte e-mailem na adresu rybarstvi@pmo.cz.
Náležitosti žádosti
Žádost o Pověření k rybolovu
jméno:
příjmení:
adresa trvalého bydliště včetně PSČ:
korespondenční adresa: (neshoduje-li se s adresou trvalého bydliště)
datum narození:
mobilní telefon:
e-mail:
požadovaná varianta Pověření k rybolovu:
pokuta 500 Kč za nevrácený sumář: (nebyl-li vrácen)

V případě nevrácení všech dosud vydaných Pověření k rybolovu, včetně vyplněných sumářů, uvede žadatel v řádku „pokuta…“ „ano“ a zaslanou platbu za Pověření k rybolovu navýší o 500 Kč.

Platnost vydaných Pověření k rybolovu je od data vydání do konce daného kalendářního roku. Převod docházek do následujícího roku nebo na jiného lovícího není možný. Samotný rybolov je podmíněn rezervací konkrétního termínu rybolovu v rezervačním sytému – viz níže.

Současně s odesláním žádosti je nutné zaslat platbu v příslušné výši na účet Povodí Moravy, s.p. č. 43-6569330247/0100. Jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru den, měsíc, rok (např. 06011977) a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Bez těchto náležitostí nemusí být platba správně identifikována.

Po přijetí platby bude do 3 pracovních dnů žadateli založen účet, nahráno předplacené množství docházek a prostřednictvím e-mailu doručeno přihlašovací heslo, které mu umožní vstup do rezervačního systému a zarezervování termínu rybolovu na vybrané nádrži. V případě opakovaného zájmu o Pověření k rybolovu již heslo zasíláno nebude (zákaznický účet zůstane zachován), žadateli bude pouze nahráno předplacené množství docházek. Ve všech případech, tedy i při opakovaném vydávání Pověření k RL, je nutné zaslat písemnou žádost.

Současně s nahráním předplaceného množství docházek bude žadateli zasláno Pověření k rybolovu (docházkové – jednodenní e-mailem, vícedocházkové poštou s dodejkou) a Pravidla rybolovu. Docházkové – jednodenní Pověření k rybolovu je žadatel povinen vytisknout a mít jej při rybolovu u sebe, podobně jako vícedocházkové Pověření k rybolovu. Při plánování termínu rybolovu je proto nutné počítat s určitou časovou prodlevou (od podání žádosti po obdržení Pověření k rybolovu).

Po převzetí Pověření k rybolovu, nejpozději však před započetím rybolovu, je lovící povinen seznámit se s Pravidly rybolovu, což potvrdí svým podpisem v prohlášení lovícího na titulní straně obdrženého Pověření k rybolovu.

Rybolov je provozován na základě povinné registrace, resp. rezervace, kdy je u všech variant Pověření k rybolovu nutné na těchto stránkách před každou docházkou nebo před několika po sobě jdoucími docházkami provést rezervaci termínu (ů) lovu na konkrétní nádrži. Lov je umožněn pouze na jedné nádrži v jednom kalendářním dni. Rezervaci i její případné zrušení je nutné provést nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícímu plánovanému dni rybolovu. Pozdější zrušení rezervace není možné, docházka bude považována za vyčerpanou. Lov bez rezervace bude považován za porušení Pravidel rybolovu s okamžitým odebráním Pověření k rybolovu.

Bližší podmínky k nádrži Ostrov nad Oslavou

Na levém břehu je povolen lov ryb pouze v úseku dlouhém cca 350 m od hráze (měřeno po břehové linii, v terénu vyznačeno tabulemi).

Lov dravých ryb a ryb lososovitých přívlačí, na živou nebo mrtvou rybku, či její část a lov dravých ryb na dírkách je povolen od 1.6. do 31.1. včetně.

V době od 1.7. do 31.8. platí zákaz lovu ryb na pravém břehu v okolí chaty (prostor určený ke koupání, v terénu vyznačeno tabulemi).

Maximální denní množství vnadící směsi nebo návnady je stanoveno na 5 l na lovícího a den.

 Denní doba lovu v jednotlivých měsících je stanovena následovně:
· V měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru 7:00 – 17:00 hodin
· V měsíci březnu a říjnu 7:00 – 19:00 hodin
· V měsíci dubnu, květnu a září 6:00 – 21:00 hodin
· V měsíci červnu, červenci a srpnu 5:00 – 24:00 hodin

Noční lov je možné provádět od 1.6. do 31.8., a to pouze z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Nočním lovem se rozumí rybolov v době od 0:00 do 5:00 hodin.

Při lovu po soumraku a nočním lovu lze provádět rybolov pouze za předpokladu, že je místo k lovu dostatečně a včas osvětleno z dálky viditelným způsobem (LED zářiče, lampy, apod.)

Zákaz lovu ryb z hráze nádrže.

Parkování je umožněno podél příjezdové komunikace, vjezd na hráz je
zakázán.

Kontakty

Povodí Moravy, s.p.,Dřevařská 11, 602 00 Brno

e-mail: rybarstvi@pmo.cz
web: http://rybarstvi.pmo.cz

Kontaktní osoba:

Ivo Krechler, vedoucí útvaru rybářství

tel.: +420 607 925 189

e-mail: krechler@pmo.cz

Kontaktní osoby ohledně výdeje Pověření k rybolovu a rezervačního systému rybolovu:

Ing. Pavel Červinka

tel.: +420 724 833 087

e-mail: cervinka@pmo.cz

Ing. Ivo Bazala

tel.: +420 725 918 089

e-mail: bazala@pmo.cz

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 2

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze