• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník Staňkovský

  • Hobby G
01. 05. 2012

    Katastrální území: Staňkov
    Katastrální výměra: 272 ha
    Vodní tok: Koštěnický potok
    Plocha povodí: 124,2 km2
    Kóta hladiny: 470,340 m n. m.
    Stálý objem vody (stálý prostor): 6,33 mil m3
    Výpust: kombinovaná – 3 dřevěné trouby a štola 2,5×3 m, hrazené šikmými dřevěnými lopatami
    Vznik: 1550

Popis a současnost

Staňkovský rybník nazývaný též lidově Rybník Staňkov je díky své rozloze šestým největším rybníkem na Třeboňsku a sedmým největším českým rybníkem. Rybník leží na východní straně Třeboňska poblíž Chlumu u Třeboně a tvoří svým levým břehem hranice s Rakouskem.
Tento rybník má celou řadu nej. Je to nejdelší rybník u nás (vzdušnou čarou je dlouhý více jak 6 km) a nejhlubší rybník u nás (hloubka u hráze cca 16 m). Staňkovský má také nejdelší obvod rybníka (25 km). Je však také nejméně výnosným rybníkem zdejší oblasti.
Staňkovský rybník patří mezi nejkrásnější jihočeské rybníky. Jeho využití je především rekreační. Již řadu let je zde také provozován sportovní rybolov.

Historie

Tento rybník byl u nás ve své době dlouho prvním největším a nejvodnatějším rybníkem. Rybník založil v r. 1550 Mikuláš Ruthard z Malešova jako údolní přehradu na Koštěnickém potoce. Původně byl rybník nazván Soused, později Velký Bystřický. Mikuláš Ruthar je autorem i tzv. chlumecké rybniční soustavy, která včetně geniální přehrady právě rybníka Staňkovského dokazuje jeho nadání a stavitelské schopnosti.
Hráz rybníka je poměrně krátká (170 m), ale je rozložitá (v koruně hráze je 20 m široká) a vysoká. Předpokládá se, že původně zde bylo jezero uzavřené skalním prahem, do něhož je prolámána štola pro základovou výpust. Břeh je většinou pokryt lesy; rybník má písčité dno i pláže.

Rekreační rybaření na Staňkovském rybníce

Rybník má dodnes jezerní charakter, je čistý a pro standardní chov kapra nevhodný. Proto je využíván pro rekreaci, koupání a pro rekreační rybaření.
Pro sportovní rybolov je Staňkovský nejvíce vyhledávaným rybníkem Třeboňska; ročně se zde prodá až 8000 kusů povolenek k lovu ryb na udici. Rybník je proto – jako i ostatní rybníky určené ke sportovnímu rybolovu – pravidelně v průběhu roku zarybňován.

Staňkovský rybník, kde můžete ulovit Třeboňského kapra a další druhy sladkovodních ryb, se nachází v blízkosti Chlumu u Třeboně. Tento rybník, který má celkový obvod 25 km, má největší objem vody ze všech rybníků v ČR. Sportovní rybolov na Staňkovském rybníce je možný pouze s pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s.
Sezóna lovu ryb na Staňskovském rybníku

    od 1.4. do 31.12.

Ceny pověření k rybolovu

    Jednodenní 200 Kč
    Týdenní 500 Kč
    Měsíční 900 Kč
    Sezónní 3 000 Kč

Další informace

    Ceník pověření k lovu ryb
    Seznam míst s prodejem pověření k rybolovu.
    Zobrazit rybářský řád na webu Rybářství Třeboň a.s.
    E-shop s pověřením k lovu ryb na rybník Staňkovský

Vymezení rybolovu na Staňkovském rybníce

Z důvodu ochrany přírody je zakázán sportovní rybolov v horní zúžené části Staňkovského rybníka. Dále je z důvodu přirozeného výtěru ryb zakázán lov do 15.6 v mělké severozápadní zátoce rybníka (tzv. bačkora). Obě tato místa jsou vyznačená bójí a tabulemi. Chytání ryb je také zakázané v prostoru areálu chat Rybářství Třeboň a. s. a na dělicí hrázi s rybníkem Špačkov. V areálu Autocampu Oasa je rybolov určený jen pro ubytované.

Pravidla lovu ryb na rybníce Staňkovský

Účastníci sportovního rybolovu jsou povinni chovat se šetrně k okolní přírodě a zároveň zacházet s ulovenými rybami v souladu s rybářskou etikou. Škrabání a kuchání ryb je na katastru Staňkovského rybníka zakázané. Je povoleno chytat nanejvýše na dva pruty o dvou návazcích s jednoduchými háčky. V jednom dni si rybář s povolenkou může ponechat nejvýše 7 kg ryb. V úlovku mohou být nejvýše dva kusy ušlechtilých ryb (kapr, candát, amur, pstruh, štika).

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2012
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Staňkovský
1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,–Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověřen k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků.

Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že právo rybolovu lze vykonávat i na pozemcích před soukromými chatami, neboť majitelé chat mají od a.s. pronajaty pouze pozemky pod stavbami a výkon práva rybolovu nejsou oprávněni jakkoli omezovat.
2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Staňkovský od 1.4. do 31.12.

Denní doby lovu v SEČ:

    IV, IX, X 5.00 – 20.00
    V, VI, VII, VIII 3.00 – 23.00
    XI, XII 7.00 – 17.00

3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

    Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídají cím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
    Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háč­ky.
    Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
    Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.
    Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
    Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
    Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
    Při lovu na bójku tato musí být pevnou součástí udice. (je zakázáno používání PET lahví a využít k tomuto účelu břehové prostory)

Je zejména zakázáno:

    umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
    přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
    odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích
    směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi,používání samoseků
    lovit nástražní ryby do čeřínku před 15.6. používat nástražní rybky, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru a nedosahují ji
    chytání z ledu
    řezat vidličky z rostoucích stromů
    používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
    vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékarenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií

Povinné náčiní:

    rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák
    pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou.

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

    Lovné míry ryb:

    kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
    candát obecný 45 cm
    amur 50 cm
    lín 20 cm
    pstruh 25 cm
    tolstolobik 50 cm
    sumec velký 70 cm
    úhoř říční 45 cm
    bolen dravý 40 cm
    štika obecná 50 cm
    jelec jesen 25 cm
    okounek pstruhový 30 cm

    V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový). Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Rybolov z plavidel pevně neukotvených na břehu je vyloučen. Plavba plavidel je dovolena pouze k bóji vymezující hranici lovného prostoru. Vyvazování, kotvení a ukládání plavidel v katastru rybníků bez přítomnosti majitele je zakázáno. Zavážení nástrah plavidly je povoleno (tolerováno) a může být i v jednotlivých případech vlastníkem zakázáno!
6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z tělesa hráze rybníka.

Z důvodu ochrany ekologicky cenné lokality z popudu CHKO Třeboňsko je zcela zakázán sportovní rybolov v horní zúžené části rybníka. Tato lokalita je vyznačena tabulemi a bójí v rybníce. Z důvodu umožnění nerušeného přirozeného výtěru ryb je do15.6. zakázán veškerý rybolov v mělké severozápadní zátoce rybníka (tzv. bačkoře) označené bójí a tabulemi počínaje nejužším místem průlivu za poslední rekreační chatou v řadové zástavbě.

Rybolov je zakázán veřejnosti z dělící hráze mezi rybníkem Staňkovský a rybochovným rybníkem Špačkov. Rybolov v prostoru Autocampu Oasa pouze pro ubytované.
7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb. Oprávněný z lovu ryb se zavazuje předmětné oprávnění vydat.

Rybářství Třeboň a.s. žádá všechny slušné sportovní rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení rybářského řádu volali na níže uvedená telefonní čísla:
Středisko rybí líheň Mokřiny 602 570 036, 602 130 546

Změna pravidel vyhrazena.

Rybářství Třeboň a.s.

UPOZORNĚNÍ

    Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření odevzdat té organizaci, která jej vydala.
    Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
    Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
    Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
    Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
    Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
    Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno. Správným vyplněním sumáře a včasným odevzdáním (i v případě, že nebylo dosaženo úlovku) přispějete k lepšímu zarybňování.

web:http://www.trebon.rybarstvi.cz/mistni-rybarsky-rad-rybnik-stankovsky

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 3

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se