• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník Hejtman - rekreační a sportovní rybolov

  • Hobby G 2
01. 05. 2012
Historie: Založen v roce 1554 Mikulášem Ruthardem.
Výměra: 80 ha
Sezóna: 1.4.- 31.12. 2012

    duben, září, říjen 5:00 – 20:00
    květen – srpen 3:00 – 23:00
    listopad- prosinec 7:00 – 17:00

Popis: Rybník leží přímo v turisticky atraktivním městečku Chlum u Třeboně. Vzhledem ke členitosti jeho břehů nabízí klidné a plnohodnotné rybaření. Ryby jsou nasazovány průběžně po celý rok. Množství zdejších kempů a dalších možností ubytování předurčuje tuto lokalitu nejen k hojným návštěvám za účelem rybaření, ale i jiným způsobům rekreace.

Lovené ryby: kapr, lín, amur, plotice, perlín, okoun, štika, candát, úhoř
Vzhledem k tomu, že rybník nebyl sloven od roku 1990, je zde možnost rekordních trofejních úlovků.

Soutěž:
V roce 2011 pořádala společnost Rybářství Třeboň a.s. internetovou soutěž pro všechny rybáře, kteří na rybnících určených pro sportovní rybolov ulovili trofejní rybu. Vítěz soutěže ulovil štiku obecnou 117 cm právě na rybníce Hejtman.

Ceník rybaření
Jednodenní     200 Kč
Týdenní     500 Kč
Měsíční     900 Kč
Sezónní     3 000 Kč

Prodej pověření:

    u prodejců dle přehledu – seznam prodejních míst
    on-line prodej na shop.trebonsko.cz
    Rybářský řád pro rybník Hejtman

Upozornění: Je zcela zakázáno rybaření v areálu rekreačního zařízení Lesák a dále na pozemcích přiléhajících k usedlostem v obci Staňkov č.p. 28 a č.p. 32. Rybaření na území ostatních rekreačních zařízení je možné pouze při dodržení podmínek stanovených jednotlivými provozovateli.

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD
Platný pro rok 2012
k provozování lovu ryb na udici na rybníku Hejtman
1. OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení černé skládky s postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50.000,– Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení nebude Rybářstvím Třeboň v budoucnu vydáno pověřen k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrabání a kuchání ryb v katastru rybníků.

Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů ve výtopě rybníků. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízení. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že právo rybolovu lze vykonávat i na pozemcích před soukromými chatami, neboť majitelé chat mají od a.s. pronajaty pouze pozemky pod stavbami a výkon práva rybolovu nejsou oprávněni jakkoli omezovat.
2. DOBA LOVU

Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platným pověřením vydaným Rybářstvím Třeboň a.s. na rybníku Hejtman od 1.4. do 31.12.

Denní doby lovu v SEČ:

    IV, IX, X 5.00 – 20.00
    V, VI, VII, VIII 3.00 – 23.00
    XI, XII 7.00 – 17.00

3. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY

    Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
    Je povolenchytat na dva pruty, každý nejvíce o dvou návazcích s jednoduchými háč­ky.
    Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.¨
    Candát obecný, štika obecná a sumec velký jsou hájeni do 15.6. včetně.
    Lov na rybku či její část a přívlač je povolen od 16. června.
    Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
    Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.
    Při lovu na bójku tato musí být pevnou součástí udice. (je zakázáno používání PET lahví a využít k tomuto účelu břehové prostory)

Je zejména zakázáno:

    umisťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
    přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
    odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích
    směňování úlovků, vyhrazování míst k chytání bójemi, používání samoseků
    lovit nástražní ryby do čeřínku před 15.6. používat nástražní rybky, které mají stanovenu tímto rybářským řádem nejmenší lovnou míru a nedosahují ji
    chytání z ledu
    řezat vidličky z rostoucích stromů
    používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
    vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékarenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií

Povinné náčiní:

    rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění velikosti ulovených ryb, podběrák.
    pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou.

4. MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ

    Lovné míry ryb:

    kapr obecný od 40 cm do 70 cm (Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníku, kde byl uloven.)
    candát obecný 45 cm
    amur 50 cm
    lín 20 cm
    pstruh 25 cm
    tolstolobik 50 cm
    sumec velký 70 cm
    úhoř říční 45 cm
    bolen dravý 40 cm
    štika obecná 50 cm
    jelec jesen 25 cm
    okounek pstruhový 30 cm

    V jednom dnu si oprávnění k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí – tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec, amur, pstruh, okounek pstruhový). Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (bod a) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.

5. POUŽÍVÁNÍ PLAVIDEL PŘI RYBOLOVU

Rybolov z plavidel pevně neukotvených na břehu je vyloučen. Vyvazování, kotvení a ukládání plavidel v katastru rybníků bez přítomnosti majitele je zakázáno. Zavážení nástrah plavidly je povoleno (tolerováno) a může být i v jednotlivých případech vlastníkem zakázáno!
6. MÍSTA S VYLOUČENÍM RYBOLOVU

Rybolov je zcela zakázán z tělesa hráze rybníka, v areálu rekreačního zařízení Lesák a dále z pozemků přilehlých k usedlostem v obci Staňkov č.p. 28 a č.p. 32 mezi přítokem z rybníka Vydymač a západním koncem oplocení zahrad. Rybolov v objektech ostatních rekreačních zařízení na rybníku je možný pouze při dodržení podmínek stanovených jednotlivými provozovateli a po předchozí dohodě s nimi.
7. KONTROLA A DOZOR

Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž Rybářství Třeboň a.s. a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ že oprávněný z pověření k lovu ryb poruší ustanovení z tohoto rybářského řádu má rybářská stráž právo pověření provozování lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb. Oprávněný z lovu ryb se zavazuje předmětné oprávnění vydat.
Rybářství Třeboň a.s. žádá všechny slušné sportovní rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení rybářského řádu volali na níže uvedená telefonní čísla:
Středisko rybí líheň Mokřiny 602 570 036, 602 130 546
Změna pravidel vyhrazena.

UPOZORNĚNÍ

    Přehled o úlovcích musí mít lovící při sobě, pravdivě jej vyplňovat a nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření odevzdat té organizaci, která jej vydala.
    Všechny údaje zapisujte nesmazatelným způsobem, tiskopis udržujte v čistotě.
    Při chybném zápisu celý řádek proškrtněte a proveďte zápis znovu.
    Ihned po ulovení a ponechání si musí být do přehledu zapsány ryby ušlechtilé (viz Místní rybářský řád), včetně jejich délky v centimetrech.
    Do přehledu musí být zapsány všechny ryby, které si lovící ponechává, tedy i ty druhy, které nemají stanovenou nejmenší délku nebo které užije jako nástražní rybičky.
    Upozorňujeme rybáře, že při výkonu sportovního rybolovu je povinen dodržovat platné zákony a vyhlášky o pobytu v přírodě a CHKO Třeboňsko (vjezd motorových vozidel do lesa).
    Porušením zásad a způsobu lovu pozbývá platnost Pověření k lovu ryb na udici a toto pověření bude kontrolním orgánem odebráno. Správným vyplněním sumáře a včasným odevzdáním (i v případě, že nebylo dosaženo úlovku) přispějete k lepšímu zarybňování.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 4

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se